Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā: rakstu krājums

17/10/2011

Sastādītājas: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma

Mākslinieks Kaspars Perskis

Pils, 2007.

Cena (EUR/LVL): 1,00/0,50

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Izdevums turpina 2004. gadā aizsākto Raiņa un Aspazijas dzīvei un jaunradei veltīto literatūrzinātnisko rakstu krājumu sēriju „Aspazija un Rainis šodienas skatījumā”. Šeit apkopoti Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 2003.–2005. gadā rīkoto abu dzejnieku daiļrades izpētei veltīto konferenču materiāli.

Viena no krājuma rakstu kopām atklāj literatūras un vēstures notikumu savstarpējo saistību. R. Grāveres plašais pētījums palīdz izprast daudzas sakarības Raiņa traģēdijā „Indulis un Ārija”, M. Zīverta traģēdijā „Vara”, kā arī Kaupo tēla interpretācijā dažādu autoru darbos, par ko savukārt rakstījušas A. Cīrule, Z. Gūtmane un I. Miezīte.

1905. gada simtgade lika no jauna pārvērtēt šo notikumu lomu mūsu nācijas attīstībā. Tā ne tikai rosināja no jauna skatu punkta ielūkoties Raiņa un Aspazijas dzīvē un dzejā, bet arī saskatīt atskaņas 20. gadsimta otrās puses dzejnieku darbos. Šīm tēmām veltītas S. Lasmanes, G. Grīnumas un R. Meinertes publikācijas.

Vairāku rakstu autori pievērsušies Raiņa un Aspazijas dzejas analīzei (O. Senkāne, E. Vasiļjeva), jaunu faktu atklāšanai Aspazijas biogrāfijā un viņas personības izvērtēšanai saistībā ar citām latviešu rakstniecēm (I. Kalniņa, I. E. Kalniņa, J. Zālītis).

Krājuma noslēgumā – G. Grīnumas publikācija par pirmajiem mēģinājumiem saglabāt dzejnieku piemiņu Šveicē, savukārt V. Hausmanis aplūkojis Raiņa lugu interpretācijas trimdas teātrī.

Krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā

Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā