Privātuma politika

Sīkdatņu izmantošana

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabo vietnes lietošanas ērtumu.

Kāpēc tiek izmantotas sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

● diagnosticētu problēmas un trūkumus vietnes darbībā;

● iegūtu statistikas datus par mājaslapas apmeklētāju plūsmu  apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku (“Google Analytic”);

● nodrošinātu vietnes funkcionalitāti un ērtu izmantošanu un pielāgotu mājaslapas saturu Jūsu vajadzībām.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personīgi identificētu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tiem mērķiem, kas norādīti šeit.

Kādi dati tiek vākti?

● Dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu šajā mājaslapā (piemēram, kuras lapas tik apskatītas, cik ilgu laiku Jūs pavadāt konkrētā lapā). Šādi mēs varam noteikt individuālo lapas lietotāju skaitu, kā arī lietotāja vietnes apmeklēšanas biežumu. 

● Kāda veida pārlūkprogrammu, ierīci, operētājsistēmu Jūs izmantojat, kādu valodu izvēlaties. 

Analītika

Mūsu mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir statistikas apkopošana, tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

Kā ierobežot un izdzēst sīkdatnes?

Ja Jūs nevēlaties izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. 

 

Detalizēta informācija par izmantotajām sīkdatnēm. 

Privātuma politika

Memoriālo muzeju apvienības privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un Jūsu datu iegūšanu, apstrādes laiku, kā arī datu nodošanu kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim. 

Kas mēs esam?

Personas datu apstrādes pārzinis ir Memoriālo muzeju apvienība (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 90009175706, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004, tālrunis: +371 67618775, mājaslapa: http://memorialiemuzeji.lv .

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību un apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet Pārziņa datu aizsardzības speciālistam Jevgeņijam Jarasovam: jevgenijs.jarosovs@idagentura.lv.

 

Kādi dati tiek apstrādāti?

• personīgā informācija (vārds, uzvārds, adrese, e-­pasts, telefons);

• personas kods, bankas norēķina konts (personām, ar kuram tiek slēgti līgumi);

• MMA muzeju apmeklējuma uzskaite;

• Jūsu dalība MMA rīkotajos publiskajos pasākumos (fotografēšana un filmēšana);

• MMA aktivitāšu un piedāvājuma novērtēšana un pilnveidošana (apmeklētāju anketēšana, intervijas, aptaujas un citas pētīšanas metodes);

• MMA mājaslapu apmeklēšana;

• ieraksti un attēli, kuri veikti ar videonovērošanas sistēmu palīdzību.

(Turpmāk tekstā – Dati.)

Datu apstrādes nolūks

MMA apstrādā datus šādiem nolūkiem:

• līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;

• statistikai;

• klientu aptauju veikšanai;

• ierosinājumu un sūdzību gadījumos;

• informēšanai par paredzamajiem pasākumiem (reklāma);

• identificēšanai personas noziedzīga nodarījuma gadījumos;

• tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildīšanai.

Uz kādiem tiesiskiem pamatiem Muzejs apstrādā Jūsu datus?

Muzejs apstrādā Jūsu personas datus uz tālāk norādītiem tiesiskiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei;

• tiesību aktos noteiktā uzdevuma izpildei;

• saskaņā ar apmeklētāja piekrišanu;

• likumīgās (leģitīmās) interesēs.

Datu atklāšana trešajām personām

• MMA bez datu subjekta piekrišanas datus trešajām personām nenodos, izņemot gadījumos, ja to prasa Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.

• Gadījumos kad to paredz likums, MMA var nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, policijai vai VID.

Bērnu personas dati

Bērnu dati, kuri ir iegūti MMA muzejos, tiks izmantoti izvietošanai internetā vai publicitātei tikai tādos gadījumos, ja būs rakstiska vecāku piekrišana vai ja pavadošais pedagogs sniegs informāciju, ka mācību iestāde šādu piekrišanu ir saņēmusi.

Videonovērošana

MMA muzejos tiek veikta videonovērošana ar tiesisko nolūku novērst noziedzīgus nodarījumus un rūpēties par darbinieku drošību, pamatojoties uz MMA iekšējiem datu apstrādes aizsardzības noteikumiem, kuros norādīta informācija par videonovērošanas veikšanas veidu, termiņiem un citām tehniskā nodrošinājuma specifikācijām. Videonovērošanas ieraksti var tikt nodoti valsts iestādēm likumā noteiktā kārtība.

Personas datu glabāšanas ilgums

Dati tiks uzglabāti līguma darbības laikā, kā arī normatīvajos aktos noteikto termiņu. Dati, kuri netiek izmantoti līgumos, tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr nepieciešami darba uzdevumu izpildei vai kamēr datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei likumā noteiktā veidā.

Personas datu aizsardzība

Dati, kuri tiek ierakstīti līgumos, glabājas muzeja apmeklētājiem nepieejamās telpās, informācija, kura tiek izmantota publicitātei vai darbam ar apmeklētājiem, glabājas darbinieku datorsistēmās un nav pieejami publiski. Pieeja datiem ir tikai personām, kurām šie dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei. Personas dati netiks sūtīti ārpus Eiropas Savienības valstīm un tehniskie resursi, kuros tiek uzglabāti šie dati, atrodas ES zonā.

Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt kādus ar sevi saistītus Datus MMA apstrādā, tāpat pieprasīt labot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot datus mērķiem, kas nav saistīti ar norādīto mērķi. Piekrišanas atsaukums neietekmē tos Datus, kuri tika apstrādāti, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta to Datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot iesniegumu uz apvieniba@memorialiemuzeji.lv

 

MMA ir tiesības papildināt un izmainīt privātuma politiku, aktuālā versija tiek publicēta MMA mājaslapā.

Sīkāk par Memoriālo muzeju apvienības privātuma politiku var lasīt šeit:

Privātuma politika