Dokumenti

Publiskie pārskati

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes

Informācija par MMA noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem

Publiskie iepirkumi

Līgumi

Līgums Nr.3-23/62/2017 par ekspozīcijas izgatavošanu un uzstādīšanu (13.10.2017.)

Līgums Nr. 3-23/187/2016 „Bērnu rotaļu istabas restaurācijas būvdarbu veikšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā Alberta iela 12, dz. 9, Rīga”

Līgums Nr. 3-23/179/2016 par interaktīvā stenda un programmatūras izstrādi un iegādi Krišjāņa Barona muzeja vajadzībām

Līgums Nr. 3–23/160/2016 “Interaktīvā stenda un programmatūras izstrāde”

LĪGUMS Nr. 3–23/63/2015 par Jāņa Akuratera muzeja vēsturisko interjeru priekšmetu restaurāciju, dublikātu izgatavošanu un stilistiski atbilstošu rāmju iegādi mākslas darbiem (02.09.2015.)

Līgums Nr. 3–23/84/2015 par informatīvā gida – aplikācijas izstrādi Raiņa un Aspazijas muzejam: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7, Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30, Raiņa muzejam “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Raiņa muzejam “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā (02.11.2015.)

1. pielikums_3_23_842. pielikums_3_23_84;3. pielikums_3_23_84; 4. pielikums_3_23_84; 5. pielikums_3_23_84; 6. pielikums_3_23_84

Līgums Nr. 3–23/70/2015 par Jāņa Akuratera muzeja audiogida sistēmas izveidi (09.09.2015.)

Līgums Nr. 3–23/71/2015 par grupu audiogida piegādi (09.09.2015.)

 

Lēmumi

Lēmums iepirkumā par Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām veltītas ekspozīcijas izgatavošanā un uzstādīšanā 09.10.2017.

Lēmums par iepirkuma „Bērnu rotaļu istabas restaurācijas būvdarbu veikšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Alberta ielā 12–9, Rīgā” (27.10.2016.)

Lēmums par iepirkuma „Interaktīvā stenda un programmatūras izstrāde un iegāde Krišjāņa Barona muzeja vajadzībām” (19.09.2016.)

Lēmums iepirkumā „Interaktīvā stenda un programmatūras izstrāde un iegāde Krišjāņa Barona muzeja vajadzībām” (31.08.2016.)

Lēmums par iepirkuma „Interaktīva stenda un programmatūras izstrāde un iegāde Raiņa muzeja „Jasmuiža” vajadzībām” rezultātiem (21.07.2016.)

Lēmums par iepirkuma „Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Memoriālo muzeju apvienības vajadzībām” rezultātiem (25.11.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Informatīvā gida – aplikācijas izstrāde Raiņa un Aspazijas muzejam: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7, Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30, Raiņa muzejam “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Raiņa muzejam “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā” rezultātiem (26.10.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Audiogida sistēmas izveide Jāņa Akuratera muzejam un grupu audiogida iegāde” rezultātiem (08.09.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Jāņa Akuratera muzeja vēsturisko interjeru priekšmetu restaurācija, dublikātu izgatavošana, stilistiski atbilstošu gleznu rāmju iegāde un mākslas darbu ierāmēšana” rezultātiem (25.08.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Raiņa un Aspazijas 150.jubilejas gada kuratora pakalpojumi” rezultātiem (22.04.2015.)

Lēmums par iepirkuma “Krātuves plauktu sistēmas un palīgaprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ojāra Vācieša muzejā” rezultātiem (13.11.2012.)

 

Privātuma politika

Memoriālo muzeju apvienības privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un Jūsu datu iegūšanu, apstrādes laiku, kā arī datu nodošanu kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim. 

Kas mēs esam?

Personas datu apstrādes pārzinis ir Memoriālo muzeju apvienība (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 90009175706, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV-1004, tālrunis: +371 67618775, mājaslapa: http://memorialiemuzeji.lv .

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību un apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet Pārziņa datu aizsardzības speciālistam, e-pasts: apvieniba@memorialiemuzeji.lv

Kādi dati tiek apstrādāti?

• personīgā informācija (vārds, uzvārds, adrese, e-­pasts, telefons);

• personas kods, bankas norēķina konts (personām, ar kuram tiek slēgti līgumi);

• MMA muzeju apmeklējuma uzskaite;

• Jūsu dalība MMA rīkotajos publiskajos pasākumos (fotografēšana un filmēšana);

• MMA aktivitāšu un piedāvājuma novērtēšana un pilnveidošana (apmeklētāju anketēšana, intervijas, aptaujas un citas pētīšanas metodes);

• MMA mājaslapu apmeklēšana;

• ieraksti un attēli, kuri veikti ar videonovērošanas sistēmu palīdzību.

(Turpmāk tekstā – Dati.)

Datu apstrādes nolūks

MMA apstrādā datus šādiem nolūkiem:

• līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;

• statistikai;

• klientu aptauju veikšanai;

• ierosinājumu un sūdzību gadījumos;

• informēšanai par paredzamajiem pasākumiem (reklāma);

• identificēšanai personas noziedzīga nodarījuma gadījumos;

• tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildīšanai.

Uz kādiem tiesiskiem pamatiem Muzejs apstrādā Jūsu datus?

Muzejs apstrādā Jūsu personas datus uz tālāk norādītiem tiesiskiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei;

• tiesību aktos noteiktā uzdevuma izpildei;

• saskaņā ar apmeklētāja piekrišanu;

• likumīgās (leģitīmās) interesēs.

Datu atklāšana trešajām personām

• MMA bez datu subjekta piekrišanas datus trešajām personām nenodos, izņemot gadījumos, ja to prasa Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.

• Gadījumos kad to paredz likums, MMA var nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, policijai vai VID.

Bērnu personas dati

Bērnu dati, kuri ir iegūti MMA muzejos, tiks izmantoti izvietošanai internetā vai publicitātei tikai tādos gadījumos, ja būs rakstiska vecāku piekrišana vai ja pavadošais pedagogs sniegs informāciju, ka mācību iestāde šādu piekrišanu ir saņēmusi.

Videonovērošana

MMA muzejos tiek veikta videonovērošana ar tiesisko nolūku novērst noziedzīgus nodarījumus un rūpēties par darbinieku drošību, pamatojoties uz MMA iekšējiem datu apstrādes aizsardzības noteikumiem, kuros norādīta informācija par videonovērošanas veikšanas veidu, termiņiem un citām tehniskā nodrošinājuma specifikācijām. Videonovērošanas ieraksti var tikt nodoti valsts iestādēm likumā noteiktā kārtība.

Personas datu glabāšanas ilgums

Dati tiks uzglabāti līguma darbības laikā, kā arī normatīvajos aktos noteikto termiņu. Dati, kuri netiek izmantoti līgumos, tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr nepieciešami darba uzdevumu izpildei vai kamēr datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei likumā noteiktā veidā.

Personas datu aizsardzība

Dati, kuri tiek ierakstīti līgumos, glabājas muzeja apmeklētājiem nepieejamās telpās, informācija, kura tiek izmantota publicitātei vai darbam ar apmeklētājiem, glabājas darbinieku datorsistēmās un nav pieejami publiski. Pieeja datiem ir tikai personām, kurām šie dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei. Personas dati netiks sūtīti ārpus Eiropas Savienības valstīm un tehniskie resursi, kuros tiek uzglabāti šie dati, atrodas ES zonā.

Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt kādus ar sevi saistītus Datus MMA apstrādā, tāpat pieprasīt labot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot datus mērķiem, kas nav saistīti ar norādīto mērķi. Piekrišanas atsaukums neietekmē tos Datus, kuri tika apstrādāti, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta to Datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot iesniegumu uz apvieniba@memorialiemuzeji.lv

 

MMA ir tiesības papildināt un izmainīt privātuma politiku, aktuālā versija tiek publicēta MMA mājaslapā.

Sīkāk par Memoriālo muzeju apvienības privātuma politiku var lasīt šeit:

Privātuma politika

 

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmi var celt fiziska persona par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, personai informāciju par iespējamo pārkāpumu iegūstot, veicot darba vai dienesta pienākumus, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu savā darba vietā, kompetentajā institūcijā vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

Trauksmes cēlēja ziņojumu nevar iesniegt juridiska persona vai anonīmi.

 

MMA iekšējā sistēma trauksmes ziņojumu iesniegšanai:

Elektroniski: e-pasta adrese: trauksme@memorialiemuzeji.lv 

Rakstiski: nosūtot pa pastu: Kaļķu iela 24, Rīga LV-1050, MMA administrācija vai nogādājot to MMA administrācijas telpā novietotajā “Trauksmes cēlēju ziņojumu” vietnē.

Mutiski: sazinoties ar kontaktpersonu MMA, personāla speciālisti Līgu Mikučevsku (e-pasts: personals@memorialiemuzeji.lv, tel. 67618775 vai 29486114, darba laikā Kaļķu ielā 24, Rīga, MMA administrācijas telpās).

 

Trauksmes cēlēju kontaktpunkti:

Kultūras ministrijā: e-pasts: trauksme@km.gov.lv 

Kontaktpersona: dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Kristīne Liepiņa, e-pasts: kristine.liepina@km.gov.lv tālr. 67330246, K. Valdemāra 11, Rīga

Valsts kancelejā: www.trauksmescelejs.lv 

 

Piekļūstamība

Tīmekļvietne veidota, vadoties pēc starptautiskām normām un standartiem, lai nodrošinātu piekļūstamību ikvienam satura interesentam. Piekļūstamības principi paredz funkcionalitātes daudzveidību un jēgpilnumu.

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: komunikacija@memorialiemuzeji.lv

Zvaniet: +371 67618775