RAIŅA UN ASPAZIJAS SAVSTARPĒJĀ SARAKSTE (1894 – 1929)

25/11/2013

Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuvē glabājas apjomīga Raiņa un Aspazijas kolekcija – vairāk nekā 45 000 vienību, tai skaitā korespondence – gandrīz 14 420 vienību. Abu dzejnieku savstarpējo saraksti, iekļaujot tajā arī dažādos avotos publicēto epistulāro materiālu, kuru oriģināli nav saglabājušies, veido vairāk nekā 2500 vēstuļu latviešu, vācu un krievu valodā. 2009. gadā šī divu pasaules mēroga radošu personību savstarpējā korespondence, kas gan materiāla apjoma, gan satura ziņā ir unikāla parādība kultūras vēsturē, kam arī pasaulē grūti atrast analogu, tika iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Raiņa un Aspazijas savstarpējā korespondence, kuras neliela daļa lasītājiem kļuva pieejama jau Aspazijas dzīves laikā, nekad nav publicēta pilnā apjomā un līdz šim nav bijusi pieejama kā vienots avots, proti, kā abu sarakstes partneru dialogs, kurā vēstule sekotu vēstulei, ļaujot pilnībā izsekot tekstu savstarpējai sakarībai. Plašu publikāciju 20. gadsimta otrajā pusē piedzīvoja vienīgi Raiņa vēstules Aspazijai: tās iekļautas piecos (19.–23.) no trīsdesmit sējumiem dzejnieka Kopotu rakstu zinātniskajā izdevumā (1977–1986), taču gandrīz piecsimt vēstuļu palikušas ārpus tā. No Aspazijas vēstulēm Rainim publicēta pavisam neliela daļa, arī dzejnieces Rakstos (1985–1988) apjoma ziņā tām atvēlēta visai pieticīga vieta, turklāt daudzviet teksti iespiesti ar īsinājumiem.

20. gadsimta 30. gados maksimāli pilnīgu savstarpējās sarakstes publikāciju bija iecerējusi pati Aspazija redakcionālā sadarbībā ar brāļiem Birkertiem, pirmās (un vienīgās) grāmatas „Rainis un Aspazija. Dzīvē un mākslā. Sarakstīšanās” (1937) ievadījumam liekot moto: „… Ar savu dziļu mīlestību uz visu tautu es nododu divu cilvēku mūžu, neraugoties ne uz kādiem iebildumiem, nedz draudiem, tautas rokās, lai viņa kā mīļa māte savus bērnus, kas daudz cietuši, varbūt arī kādreiz maldījušies, nosoda vai glauda, – tas mūsu garīgais testaments.” Plānots, ka „šis sarakstīšanās dokumentu kārtojums parādīsies atklātībā iespējami pilnīgā hronoloģiskā un psiholoģiskā sakarībā un būs pa daļai biogrāfisks romāns, pa daļai Raiņa un Aspazijas kopīga autobiogrāfija vēstuļu formā”.

Iesāktais darbs tomēr paliek bez solītā turpinājuma, hronoloģiski ietverot laika periodu tikai dažu gadu garumā, pēdējā publicētā Raiņa vēstule datēta Liepājas cietumā 1897. gada 14. augustā. Nevar neatzīmēt arī visai daudzās tekstoloģiska rakstura kļūdas, tāpat no krievu un vācu valodas tulkoto tekstu aptuvenību un neprecizitātes.

Raiņa un Aspazijas sarakste devusi vielu arī vairākiem daiļdarbiem, kā Saulcerītes Vieses un Jūlija Bebriša „Zvaigzne iet un deg un…” (teātrī 1967., grāmatā 1969. gadā), Valda Rūmnieka un Andreja Miglas lugai „Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš” (1984), Haralda Ulmaņa izveidotajai un režisētajai vēstuļu un dzejas kompozīcijai „Saules dēls un Mēness meita”, kas 1990. gadā izrādīta Liepājas teātra Mazajā zālē. Plašs sarakstes materiāls izmantots Jāņa Kalniņa, Roalda Dobrovenska, Saulcerītes Vieses biogrāfiskajos romānos par Raini un Aspaziju, galvenokārt Slobodskas posma vēstules – Līvijas Volkovas monogrāfijā „Blaumaņa zelts”.

Raiņa un Aspazijas muzejā jau vairākus gadus rit darbs pie Raiņa un Aspazijas sarakstes sagatavošanas publicēšanai pilnā apjomā, resp., sniedzot lasītājam vēstuli pret vēstuli tās oriģinālvalodā un tulkojumā latviešu valodā, papildinot izdevumu ar zinātnisko aparātu (ievadapcere, komentāri, rādītāji u.c.) un bagātīgu foto materiālu. Sarakstes publikācija plānota 6 sējumos.

Raiņa un Aspazijas korespondences 1. sējumā iekļautas vēstules no savstarpējās sarakstes sākuma 1894. gada februārī līdz 1897. gada decembrim, kad dzejnieki, jau kā laulāts pāris, dodas uz Raiņa pagaidu nometinājuma vietu Pleskavā.

Jānis Zālitis, Raiņa un Aspazijas muzeja vecākais eksperts

Pirmās 53 vēstules no Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes, lūdzu, lasiet šeit!

Citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un mājas lapu http://www.memorialiemuzeji.lv obligāta!

Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894. gada februāris – 1897. gada jūnijs)

Komentāros lietotie saīsinājumi


Aspazijas vēstule Rainim, RTMM 15617.

Aspazijas vēstule Rainim, RTMM 15617.Raiņa vēstule Aspazijai, RTMM 15609.