Mūsu Tēvzemes aprakstīšana

10.–12. klase, 5.–6. klase, 7.–9. klase, Tiešsaiste
Krišjāņa Barona muzejs

Nodarbības mērķis ir,  iepazīstot Krišjāņa Barona sarakstīto ģeogrāfijas grāmatu, rosināt 5. – 12. klašu audzēkņu interesi par 19. gadsimtā radītu tekstu kā izziņas avotu, sasaistot to ar Latvijas vēstures, kultūras un sabiedriski aktuāliem tematiem, izzināt un iepazīt Latvijas dabas un kultūras vērtības, attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, veicinot sabiedrības integrāciju.

Programmas ievaddaļā tiek piedāvāta neliela prezentācija, kurā izmantoti fragmenti no K. Barona “Atmiņu” grāmatas nodaļas “Mans ceļojums kājām 1858. gada vasarā” – atmiņu fragmentus ilustrē Barona pieminēto vietu attēli (mūsdienās un senāk). Prezentācijas laikā programmas dalībnieki ir guvuši pamatinformāciju par K. Barona ceļojumu un vēlāk sarakstītās grāmatas saturu.

Turpinājumā dalībnieki strādā grupās (attālināti – break roomszoom platformā, ne vairāk par 5–6 cilvēkiem katrā). Katra grupa saņem uzdevumus, kas saistīti ar vienu K. Barona grāmatā minēto pilsētu, (kuru pirms tam atmin attēlu spēlē), tad saņem žetonu ar pilsētas nosaukumu, kas, darbu veicot, ievietojams Latvijas kontūrkartē.

Uzdevumi veltīti dažādām tēmām: skolēniem jālasa vecā druka, jāveic ar vārdu krājumu saistīti uzdevumi: skolēni veido nezināmo vārdu – nosaukumu, terminu u.tml. sarakstu. Mazākumtautību skolēniem tiek piedāvāts arī neliels teksta tulkošanas uzdevums.

Vēl viens no uzdevumiem – fragmentā minētās ģeogrāfiskās vietas salīdzinošo pētījumu. Grupa saņem darba lapu ar tabulu iegūto datu reģistrēšanai. Pētījuma tematika: a) Iedzīvotāji: skaits, etniskais sastāvs, dzimums, reliģiskā piederība, nodarbošanās u.tml.; b) ievērojamas vietas un apkārtne – esošais un zudušais; c) ekonomika, transports u.c.

Noslēgumā grupas prezentē paveikto, analizējot, kas mainījies laikmetu gaitā, kuri jautājumi palika neatbildēti un kāpēc, kuras tēmas vēlētos padziļināti pētīt patstāvīgi.

Programmas noslēgumā grupas sameklē www.dainuskapis.lv. dainu ar pētītās pilsētas vai apdzīvotas vietas nosaukumu vai dainu, kas pierakstīta šajā pilsētā/apkārtnē.

Uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši mērķauditorijai. Nodarbība aktuāla valodas, vēstures, ģeogrāfijas un matemātikas stundās.

! Programma pieejama gan muzejā, gan arī izbraukumā uz skolām, gan attālināti – platformā zoom.

• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

Apskatīt citas programmas