Tā latvju tauta, kura dzied!

Personīgi pārdzīvojumi, neliela zobošanās un reakcija uz sabiedrībā notiekošo. Kā tapuši dzejoļi, kas šogad Dziesmu svētkos izskanēs Mežaparka lielajā estrādē?

Dziesmu svētki Burtniekos 1936. gadā. Foto: nezināms. RTMM 269150(08)

Dziesmu svētki Burtniekos 1936. gadā. Foto: Nezināms. RTMM 269150(08)

Jāņa Akuratera dzejoļa “Latvijā” pirmpublicējums ir laikrakstā “Jaunākās Ziņas” pirmsjāņu numurā 1930. gada 21. jūnijā. Iespējams, ka dzejolis arī speciāli sacerēts, lai tiktu ievietots avīzes svētku numurā.

Jāņa Akuratera ģimenes draugs un biežs viesis Pēteris Barisons (1904–1947), sakomponējot ar šo tekstu dziesmu, ir piešķīris tam lielāku, pat himnisku vispārinājumu. Dziesmas pirmatskaņojums ir 1936. gada 12. jūlijā Burtnieku novada IV Dziesmu svētkos, kur pulcējas ap 1500 dziedātāju no 15 koriem. Dziesma ir viens no četriem šajos svētkos izskanējušajiem jaundarbiem.

🕮 Vairāk par Jāņa Akuratera un Pētera Barisona sadarbību.

Pētera Barisona atklātne Jānim Akurateram ar sveicieniem Jāņos 1937. gada 22. jūnijā. RTMM 371693(02)

Ne Jānis Akuraters, ne arī komponists Pēteris Barisons nepiedzīvo brīdi, kad dziesma “Latvijā” izskan no lielās Dziesmusvētku estrādes. Padomju laikā šo dziesmu tik lielos svētkos nedrīkst izpildīt. Trimdā notiekošajos Dziesmu svētkos tā gan tiek vairākkārt dziedāta. Pirmoreiz Latvijā uz lielās estrādes tā izskan 1990. gadā XX Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Programma Burtnieku novada IV dziesmu svētkiem Burtnieku pils parkā 1936. gada 12. jūlijā.

Dzejolī “Latvijā” visbiežāk piesauktais vārds ir “tur”. Tas ievada piecas no 12 dzejoļu rindām un ir arī visu trīs dzejoļa pantu sākums. Bet kāpēc šai dzejolī lietots “tur”, nevis “šeit”? Vai Akuraters stāsta par kādu citu Latviju, kas ir kaut kur “tur”, nevis “šeit”? Jā, tas ir Akuratera stāsts par viņa ideālo Latviju. Un tā ideālā Latvija ir ar zemnieku sētām, zaļiem mežiem un zaļām lejām, ar līgo dziesmām un Jāņu ugunskuriem.

Savā pēdējā publicētajā rakstā “Ugunis kalnos” 1937. gadā Jānis Akuraters rakstīs: “Jāņu nakts ugunis apzīmē arī Latvijas robežas. Cik tālu atmirdz ugunis sētās un pakalnos – tik tālu latvju tautas miteklis.”

Rainis un Aspazija, 1905. gads, Jūrmala, Melluži. Fotogrāfs nezināms. RTMM 2078

Aspazijas dzejolis “Ciānas bērni” pirmoreiz publicēts “Mājas Viesa Mēnešrakstā” 1899. gada 6. numurā. Dzejoļa pamatā ir senebreju teika par Ciānas izpostīšanu. Ciāna – jūdu svētkalns, kur atradās Zālamana pils un templis, Bābele – senās Babilonas galvaspilsēta, uz kuru jūdus aizdzina verdzībā. Dzejolis sarakstīts 1899. gada pavasarī, liecina dzejnieku savstarpējā sarakste. Tas ir laiks, kad Rainim no pagaidu trimdas Pleskavā ir jādodas uz nometinājuma vietu Slobodsku.

Aspazijas "Ciānas bērni" dzejas krājumā "Dvēseles krēsla" (1904).

Dzejolis iekļauts krājumā “Dvēseles krēsla” (1904). Krājuma dzejoļi top gadsimtu mijā, un to noskaņu ietekmē Jaunās strāvas sagrāves laiks un pašas dzejnieces smagie pārdzīvojumi. Kā liecina krājuma nosaukums, tā ir iekšējas krīzes laika dienasgrāmata. Raiņa arests un trimda, bailes par nākotni, vientulība, kad darba dēļ jādzīvo šķirti, un nepieciešamība būt stiprai, lai atbalstītu Raini – tas viss veido smago rezignācijas sajūtu, kas dominē krājumā. Sāpju piesātinātais dzejolis “Ciānas bērni” atklāj veselas paaudzes traģiku.

Rūdolfs Blaumanis Alberta ielā 12-9, 1907. Foto: Jānis Rieksts. RTMM 41372

Dziesmu svētku dalībniekiem Rūdolfa Blaumaņa dzejolis pazīstams ar nosaukumu “Apkal manu kumeliņu”, tomēr pirmpublicējumā tam gan bijis pavisam īss un skaidrs nosaukums – “Tautas dziesma”

Rakstnieks Rūdolfs Blaumanis jau no mazotnes iepazinis latviešu tautasdziesmas no savas mātes Karlīnes, kura labi pārzinājusi tautas teicienus un dziesmas. Strādājot laikrakstā “Zeitung für Stadt und Land”, rakstnieks pārtulkojis vāciski un avīzē publicējis vairākas dainas. Pēc 15 gadiem, kad tulkojis tautasdziesmas dziedātājai Malvīnei Vīgnerei, Blaumanis rakstījis: “Bij elles darbs, sevišķi ar tām tautas dziesmām, kuras patiesībā nemaz nav tulkojamas.”

Dzejoļa "Tautas dziesma" pirmais publicējums laikraksta ““Latwija” Literāriskajā pielikumā” (1907).

1907. gada 16. februārī laikraksta ““Latwija” Literāriskajā pielikumā” bez paraksta publicēts R. Blaumaņa dzejolis “Tautas dziesma”. Patiesībā jau dzejolis ne tikai saglabājis tautasdziesmu formu, bet arī saturiski sakrīt ar vairākām tautasdziesmām.

Laikabiedri atceras, ka Blaumanis aizrautīgi ir uzstājies plašākai publikai un šaurākam draugu lokam ar savu darbu “Kas tie tādi”, kur atdarinājis latviešu dzejnieku dzeju, kā arī veicis atbilstošas balss modulācijas, imitējis vaibstu un acu mīmiku. Draugu lokā rakstnieks licis minēt – kurš ir kurš dzejnieks. Iespējams, ka arī šādā rotaļīgā manierē tapis dzejolis “Tautas dziesma”.

Dzejoļa "Lauztās priedes" pirmais publicējums literārajā gadagrāmatā "Burtnieks" (1901)

Dzejoli “Lauztās priedes” Rainis sacer izsūtījumā Slobodskā 1901. gadā un maija pirmajās dienās to nosūta Edvardam Treimanim-Zvārgulim publicēšanai. 

Dzejolī savijas atmiņas par Jūrmalas dabas ainām ar simbolisku spīta un pretošanās sajūtu jebkurai pretvarai, kas apspiež cilvēka brīvo garu. Dzejolis iekļauts krājumā “Tālas noskaņas zilā vakarā” (1903).

Rainis Slobodskas trimdas laikā. 1901. gads. Fotogrāfs: M. Poļakovs. RTMM 17550

Raiņa pirmais dzejoļu krājums sacerēts trimdā Krievijā – Pleskavā un Slobodskā no 1898. līdz 1902. gadam. 

Rainis rakstīja: “Laiks, kad radās “Tālas noskaņas”, bij smags un samacējošs; carisms bij savas varas augstumā, bet sāka just pretspēku augšanu un tapa nikns; līdzi cēlās modernais kapitālisms ar saviem spaidiem, un slogs bija fizisks, saimniecisks, morālisks un garīgs, – tikko izturams brīvam garam.” Tomēr “Tālas noskaņas zilā vakarā” nav tikai protests pret sociāli smago laiku pirms vairāk nekā gadsimta. Dzejoļu krājums ir jauna cilvēka sava dzīves ceļa meklējumu tēlojums visos laikos. To veido problēmas, ar kurām sastopas katra topoša personība.

🕮 Plašāk par Raiņa pirmo dzejas krājumu un dzejoli “Lauztās priedes”.

Dramatisko poēmu “Daugava” Rainis sacer 1915. gadā, darbs turpinās arī nākamajos gados un pabeigts vien 1919. gadā. Visu šo laiku Rainis pavada trimdā Šveicē.

Rainis Daugavu vienmēr uzskatījis par tautas likteņupi. 1915. gadā tā kļūst par frontes līniju, simbolisku dzīvības joslu. 1920. gada dienasgrāmatā dzejnieks skaidro šī darba tapšanas iemeslus: “Kad reakcija bija jau nospiedusi pie zemes Latviju un grieza viņai rīkli, es neizturēju un izkliedzu “Daugavu” pret tautas nokaušanu.” Šī dramatiskā poēma tēlo Raiņa sapni un cīņas mērķi – Latvijas valsti.

Rainis "Daugava", Anša Gulbja apgāds, 1919.

Grāmatā par brīvības cīņām “Daugavas sargi” teikts:

“J. Raiņa “Daugavas” pirmais izdevums parādījās 1919. g. septembrī, īsi pirms Bermonta uzbrukuma Rīgai; šo izdevumu izpirka divās nedēļās. Daudziem kara vīriem, gan tieši frontē, gan atpūtas brīžos tuvākā aizmugurē, varēja redzēt rokās “Daugavu”, kur tie smēlās sajūsmu: sakarā ar to daži kara vadoņi bij izteikušies, ka Raiņa “Daugava” atsvērusi veselu pulku… Ja ņemam vērā, ka “Daugava” uzrakstīta dažus gadus pirms Bermonta uzbrukuma, ka viņas saturā gandrīz uz mata atspoguļojas viss tas, kas notika Daugavas krastos 1919. gada oktobrī un novembrī, ka dzejnieks tieši uzminējis lielo un izšķirošo notikumu vietu, ka, beidzot, šī dziesma nāca visīstākā laikā, tad mums jāatzīst, ka nemirstīgā sērdieņu dziesma ir gaišreģa pravietojums visai tautai.”

“Daugava” iznāk Anša Gulbja apgādā 1919. gadā. Tā paša gadā 18. novembrī “Daugava” tiek uzvesta uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves. Dziesma “Daugav` – abas malas” ir folklorizējusies.

No jauna “Daugava” pacēlās kā tautu vienojošs spēks atmodas laikā. Valentīna Maculēviča iestudējums Valmieras teātrī 1988. gadā kļuva par neaizmirstamu pārdzīvojumu. Šim iestudējumam tika sacerēta Mārtiņa Brauna mūzika. Viņa dziesma “Saule, Pērkons, Daugava” tagad ir kļuvusi par latviešu kultūras klasiku, kas vieno lielo dziesmu svētku kopkori.

Krišjāņa Barona 150. jubilejas piemiņas brīdis Lielajos kapos. Fotogrāfija no avīzes "Rīgas balss" nr. 251, 31.10.1985. Foto: H. Burmeistars.

Dzejolis “Barons” Ojārs Vācietis saraksta 1968. gada septembrī, un tas pirmoreiz publicēts laikrakstā “Literatūra un māksla” tā paša gada decembrī. Vēlāk dzejolis iekļauts Ojāra Vācieša septītajā dzejas krājumā “Aiz simtās slāpes”.

1968. gadā aizrit 45 gadi, kopš Krišjānis Barons ir devies mūžībā. Tobrīd Lielajos kapos par to, ka šeit apglabāts latviešu Dainu tēvs, liecina tikai kapa plāksnīte, pieminekļa Baronam, tāpat kā Fricim Brīvzemniekam, nav līdz pat 1985. gadam.

Interesanti, ka 1968. gadā literatūras žurnālā “Zvaigzne” parādās arī Imanta Ziedoņa dzejolis, kurā minēts Krišjānis Barons – 

“Un tā tur ir Krišjānim Baronam

Pats Krišjānis guļ mūža miegā,

Bet bārda kā tautasdziesma viz

 

Baltā sniegā.”

 

Ojārs Vācietis pie klavierēm, LVU Filoloģijas fakultātes 2. kursa students, 1954. gadā. Foto: nezināms. OV 6879

Kora dziesmu “Barons” ar Ojāra Vācieša vārdiem komponists Uldis Stabulnieks (1945–2012) sakomponē 1970. gadā.  Stabulnieks biežāk zināms kā estrādes mūzikas komponists, tomēr sarakstījis dažas spilgtas koru dziesmas, tajā skaitā “Baronu”. Dziesmas atpazīstamību īpaši veicinājis arī koris “Kamēr”, padarot to par neoficiālu kora himnu. Dziesmusvētkos dziesma pirmoreiz atskaņota 2003. gadā, 23. Vispārējo latviešu dziesmu svētku noslēguma koncertā. 

Ojārs Vācietis, 20. gs. 60. gadu sākums. Foto: L. Bļodnieks. OV 1789

 

Ojāra Vācieša dzejoļi samērā bieži izmantoti tieši koru mūzikā. Koru dziesmas ar Ojāra Vācieša vārdiem komponējuši Arturs Maskats, Edgars Raginskis, Uldis Stabulnieks, Imants Kalniņš un arī Raimonds Pauls. Maestro Ojāra Vācieša dzeju savās dziesmās izmantojis samērā reti un tikai pēdējos gados tapis arī dziesmu cikls ar dzejnieka vārdiem. Un tomēr šogad estrādē skanēs dziesma “Tautasdziesma” – R. Paula un O. Vācieša “kopdarbs”.

Šo dzejoli Ojārs Vācietis sarakstījis salīdzinoši vēlu, 1982. gada janvārī, un pirmo reizi tas publicēts skolēnu žurnālā “Draugs”, bet nevienā krājumā tā arī nav ticis iekļauts. Vācietis raksta par tautasdziesmām kā “tautas dvēseles spoguli”. Tautasdziesmas un tautasdziesmu motīvi ir klātesoši visā Ojāra Vācieša radošajā mūžā.

 

 

 Izmantoti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma un Ojāra Vācieša muzeja krājuma.

 

Stāsta autori: Maira Valtere,  Maija Laimīte, Astrīda Cīrule, Rūta Kārkliņa, Mārtiņš Bērziņš,  Zane Grudule.